Prečo my?

Individuálny a diskrétny prístup

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a ponúkame riešenia šité na mieru, pričom diskrétny prístup k zvereným informáciám je pre nás samozrejmosťou.

Kvalita a odbornosť

Ako člen Slovenskej komory daňových poradcov SR (SKDP) garantujeme nielen kvalitu našich služieb, ale sme povinní sa aj neustále vzdelávať, a preto každoročne absolvujeme súbor vybraných povinných a nepovinných školení so zameraním na daňovo-účtovnú tematiku a aktuálnu legislatívu.

Odborné skúsenosti

Viac ako 10-ročné odborné daňovo-účtovné skúsenosti z medzinárodnej poradenskej spoločnosti.

Aktívna komunikácia (v písanej a hovorovej forme) aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Pridaná hodnota

Upozorňujeme klientov na ich zákonné povinnosti a termíny.

Sledujeme novely zákonov a o všetkých relevantných zmenách informujeme našich klientov, aby mohli vopred adekvátne zareagovať.

Záruka a zodpovednosť

Za výsledkami našej práce si vždy stojíme.

Máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone účtovníctva a daňového poradenstva.

Online komunikácia

Online komunikácia s Finančnou správou SR, zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou v rozsahu plnomocenstva.

Bezpapierové účtovníctvo – všetky dokumenty nám môžete zasielať aj v elektronickej podobe.

Rovnaké hodnoty

Nesľubujeme nemožné, ale ponúkame daňovú optimalizáciu v rámci limitov zákonov. Rovnaký prístup očakávame z Vašej strany.

Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

Jednoduché účtovníctvo:

 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov, dlhodobého majetku a zásob
 • Príprava účtovnej závierky vrátane vyhotovenia výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch
 • Komplexná daňová agenda (daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti)

Podvojné účtovníctvo:

 • Vedenie účtovných kníh – denník, hlavná kniha
 • Príprava účtovnej závierky vrátane vyhotovenia účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
 • Komplexná daňová agenda (daň z príjmov právnických osôb, DPH, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti)
 • Príprava interných účtovných smerníc

Daňové poradenstvo

V rámci daňovej agendy Vám ponúkame najmä nasledovné činnosti:

Daň z príjmov:

 • Príprava kalkulácie dane z príjmov
 • Vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov

Daň z pridanej hodnoty:

 • Príprava a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Príprava kontrolného výkazu k DPH
 • Príprava súhrnného výkazu k DPH a Intrastatu
 • Príprava žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

Daň z príjmov zo závislej činnosti:

 • Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy

Miestne dane:

 • Splnenie oznamovacej povinnosti
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel

Vykonávanie nezávislých daňových auditov s cieľom identifikovať rizikové oblasti a zabezpečenie daňovej optimalizácie

Zastupovanie klientov pred finančnou správou v prípade daňových kontrol, či registrácie

Spracovanie miezd

V rámci mzdového účtovníctva a spracovania miezd sa postaráme o nasledovné:

 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných odvodov podľa podkladov získaných od klienta)
 • Vyhotovenie mesačných výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu
 • Príprava štvrťročných prehľadov o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti

Ďalšie dostupné služby

V rámci ostatných dostupných služieb sa postaráme o nasledovné:

 • Prehľady o firme (tržby, zisk, predbežná daňová povinnosť k DPH a k dani z príjmov, zoznam neplatičov, iné)
 • Váš online prístup do systému (vystavenie faktúr na PC alebo mobile, vytvorenie objednávky, cenovej ponuky, dodacieho listu a podobne)

Kontaktné údaje

Maleta s.r.o.
Jedľová 27a, 010 04 Žilina
+421 917 287 200
IČO: 53 457 650
DIČ: 2121373496
výkon daňového poradenstva pod osvedčením č. 232/2021

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 76071/L

Kontaktný formulár

Ak sme Vás zaujali, radi zodpovieme na všetky Vaše otázky ohľadom možnej spolupráce.

Prípadne nám len nechajte kontaktné údaje a my Vás oslovíme.

  * Povinné polia