Táto informácia o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, prečo a akým spôsobom spoločnosť Maleta s.r.o., IČO: 53457650, so sídlom Jedľová 851/27A, 010 04 Žilina (nižšie označovaná aj ako „spoločnosť Maleta“, „nás” alebo „naše”) chráni osobné údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto webovej stránky, vrátane osobných údajov získaných v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke a prostredníctvom výmeny emailov so zástupcami spoločnosti Maleta (ďalej len „elektronická komunikácia“), a zároveň poskytuje informácie o právach jednotlivcov.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, dátum narodenia, rodné číslo, adresa pobytu, údaj o pôsobení v konkrétnej organizácii, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby (ďalej len „osobné údaje“).

 

Účel zhromažďovania a spracúvania osobných údajov

Ako návštevník našej webovej stránky nemusíte poskytovať žiadne svoje osobné údaje. Prostredníctvom tejto webovej stránky, ako aj v rámci elektronickej komunikácie, však môžu byť zhromažďované niektoré z vyššie uvedených osobných údajov, ktoré nám dobrovoľne sami poskytnete pre účely:

  • zodpovedanie dopytu, podnetu, sťažnosti či inej správy odoslanej cez kontaktný formulár alebo v rámci elektronickej komunikácie
  • poskytovanie informácií o nás a portfóliu našich služieb,
  • vypracovania cenovej ponuky našich služieb,
  • vykonávanie analýz ako napríklad o predajných príležitostiach,
  • vedenie databázy potenciálnych klientov.

Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok neuzavretie zmluvy so spoločnosťou Maleta, nemožnosť riadneho plnenia takejto zmluvy, či nemožnosť odpovedať na dopyt, podnet, sťažnosť či inú správu odoslanú cez kontaktný formulár alebo v rámci elektronickej komunikácie.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť spracúvané pod rôznymi právnymi základmi. V prípade osobných údajov, ktoré nám poskytujete v rámci predzmluvných vzťahov vedúcich k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Maleta, sú právnym základom spracúvania osobných údajov práve predzmluvné vzťahy a následná zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Maleta. Poskytnutie osobných údajov je teda v takomto prípade zmluvnou požiadavkou.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete ako klient v rámci plnenia zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Maleta, budú spracované na základe uvedenej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je teda v takomto prípade zmluvnou požiadavkou.

V prípade osobných údajov, ktoré nám poskytujete v rámci kontaktného formulára či elektronickej komunikácie, t. j. nie v rámci predzmluvných vzťahov ani nie v rámci plnenia zmluvy, je právnym základom spracúvania takýchto údajov oprávnený záujem spoločnosti Maleta spočívajúci v zodpovedaní správy obsahujúcej osobné údaje, ktoré jej bude doručená. Poskytnutie osobných údajov teda v takomto prípade nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

 

Kategórie príjemcov osobných údajov a spôsob spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť spracúvané našimi sprostredkovateľmi, t. j. dodávateľmi služieb (doručovacie služby, právne služby a pod.) alebo príslušnými organizáciami pri plnení zmluvy s klientom spoločnosti Maleta, ktorým môžu byť osobné údaje poskytované v mene klienta. Osobné údaje nezamýšľame poskytnúť iným príjemcom, ani ich nezamýšľame prenášať do 3. krajín či medzinárodným organizáciám.

Osobné údaje nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom, s výnimkou špecializovaných systémov využívaných pri plnení zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Maleta (napr. pri spracúvaní personálnej a mzdovej agendy) a nebudú použité za účelom profilovania.

 

Osobitné kategórie osobných údajov a osobné údaje jedincov mladších ako 16 rokov

Táto webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje – napr. rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, fyzické alebo psychické zdravie, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, a trestných záznamov). Preto Vás týmto žiadame, aby ste nám pri používaní našej webovej stránky takto citlivé informácie neposkytovali. Ak sa predsa len rozhodnete poskytnúť nám citlivé údaje z akéhokoľvek dôvodu, to, že tak urobíte, predstavuje váš výslovný súhlas s tým, že tieto údaje môžeme získavať a použiť spôsobmi opísanými v tejto Informácii o ochrane osobných údajov, alebo ako je opísané na mieste, kde ste sa rozhodli tieto údaje sprístupniť.

Zároveň si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto webová stránka však nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Naším cieľom preto nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Získané osobné údaje budú uchovávané spoločnosťou Maleta tak dlho, ako to bude potrebné na účely uvedené vyššie (napr. tak dlho, ako máme alebo potrebujeme mať záznam o vzťahu s obchodným kontaktom) resp. až do doby zániku právneho základu, na základe ktorého tieto údaje spracúvame.

 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,

b) právo na opravu,

c) právo na vymazanie,

d) právo na obmedzenie spracúvania,

e) právo namietať proti spracúvaniu,

f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov,

g) právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“). Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Voči spoločnosti Maleta si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami s využitím kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. V prípade uplatnenia práva na prístup k osobných údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený.

 

Zmena v Informáciách o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov

Túto Informáciu o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov).

Posledná aktualizácia: 5. 1. 2022